HOFORS   Hesselgrenska

 

 

DEMENSBOENDE I HOFORS KOMMUN.

Vi har i mindre personalgrupper arbetat fram en värdegrund som gäller hela demensvården,

ANSVAR, RESPEKT, TRYGGHET, ENGAGEMANG.

Vi arbetar med genomförandeplaner och ett vardagsrehabilterande synsätt utifrån den enskildas förmåga och dagsform.

Demensvården i vår kommun är förlagd till två hus,

Spelmannen där finns ett boende med 6 platser och ett med 4 tvårumslägenheter för par där ena parten är demenssjuk men man vill fortsätta bo tillsammans, där finns även 4 enrumslägenheter, för demenssjuka.

Tanken med parboende är att den friska parten skall få möjlighet att få egen tid. Samtidigt vara trygg med att maka/make får en god omvårdnad.

Hesselgrenska där finns dagvård, 5 korttidsplatser/växelvårdsplatser, nivåboende från nivå 1- 3 .  Sammanlagt antal platser i kommunen är 55 permanenta och 5 korttidsplatser.

Många dementa personer börjar med dagvård eller korttidsplats/växelvårdsplats, söker sedan permanent boende, vilket ofta blir nivå 1.

Då har de flesta lärt känna lokaler och en del av personalen. Detta ger en ökad trygghet vid inflytten.

På nivå 1 har man fortfarande många förmågor/funktioner kvar, klarar mycket på egen hand. Möjlighet att dela avdelningarna i två mindre grupper finns. Vi har två kök anpassade för ca 5-7 personer i vardera. Vardera avdelning har 11 boenden.

 Aktiviteter:

Tidningsläsning, (ibland läser en boende för övriga) pussel, sång, gruppgymnastik, bingo, måla, baka, sticka, sy, boule, promenader utifrån ork och dagsform, vi har även en trädgård med buskar, träd och planteringar, staket runt om, här går man ut och in på egen hand från botten plan.

 Sjunger gamla sånger och spelar musik som man vet att de gamla tycker om. Vi har CD spelare, TV Video, piano

 De som vill och kan är med och dukar, diskar, viker tvätt, hämtar matvagnen/posten m.m.

När man sedan går längre i sin sjukdom och tappar förmågor, inte längre tillgodogör sig aktiviteterna på nivå 1 är det dags att flytta till nivå 2.

Det händer att kraven från medboenden på nivå 1 blir för höga, då kan det vara bättre att flytta till nivå 2 där alla är sämre i sjukdomen.

Med tiden blir de flesta sämre i sin sjukdom och i behov av mer hjälp och annan stimulering.

Här försöker vi arbeta med individcentrerad omvårdnad. Mer av taktil stimulering, sång, närhet.
Vi arbetar utifrån dagsform och individuella intressen och förmågor på alla nivåerna.

Återkommande gemensamma underhållningar, sång och musik, andakt och besök av olika föreningar som ibland bjuder på kaffe med dopp.

Christina Lexèn leg.sjuksköterska Hesselgrenska Demensenheten tel. 0290 29156
e-post christina.lexen@hofors.se

 
 

______________________________________________________________________________

 

 

Har du någon bra verksamhet att berätta om?

Jag funderar över till exempel:

Vad gör man i grupp och enskilt?
Vad har man för hjälpmedel? Spel, video etc..
Vad sjunger man för sånger?
Vilken typ av musik spelas i vården?
Deltar demenssjuka i vardagslivet? Dukar, diskar, bakar etc.
Motion och rörelse? Vad innebär det?


 

Skriv och skicka ett mail

info@fallgropar.se


 

Tommy Jonsson
fd Demenskonsult

 

 

 

STARTSIDA

 

 

 

 

 

EFTERMIDDAGEN SPEGLAR

MORGONENS HÄNDELSER

MÖJLIGHETER I DEMENSVÅRD